M
NU

Obchodní podmínky

Úplné znění obchodních podmínek elektronického obchodu.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Schindlerova pletárna s. r. o., Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25492179, u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C 20798 (dále jen „prodávající“), platí pro nákup v internetovém obchodě Elite-cz.cz. Obchodní podmínky upravují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobu (dále jen „kupující“) prostřednictvím výše uvedeného internetového obchodu prodávajícího. Veškeré obchodní smluvní vztahy jsou upraveny v souladu s právním řádem České republiky a jsou uzavřeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“). Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Znění obchodních podmínek může prodávající doplňovat a měnit. Vzájemná práva a povinnosti vzniklá po dobu platnosti a účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou dotčena.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, uzavřená dle OZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - nikoliv spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a zákonem o obchodních korporacích.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavření kupní smlouvy

Nabídkou prodávajícího na uzavření kupní smlouvy s kupujícím je umístění zboží na internetovém obchodu zároveň s uvedením ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a informací o nákladech spojených s dodáním zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží kupujícímu uvedené na internetovém obchodu platí pouze v případě doručování zboží v rámci České republiky. Tímto není dotčena možnost uzavření jiné kupní smlouvy jiným způsobem za jiných individuálně sjednaných podmínek.

Návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy je vyplněný a prodávajícímu odeslaný objednávkový formulář (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje informace zejména o objednávaném zboží, které kupující „vložil“ do nákupního košíku internetového obchodu, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

Odesláním objednávky současně kupující potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího v rozsahu jejich textu uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.

Doručení objednávky prodávající neprodleně po jejím obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícího zaslaným kupujícímu elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku při a v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující ze svého. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Cena zboží a platební podmínky

Kupní ceny zboží jsou aktuální a konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků s výhradou poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží (dále jen „kupní cena“) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím,
  • v hotovosti na výdejním místě prodávajícího,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží kupujícím, je-li placena v hotovosti nebo na dobírku, jinak do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

Při bezhotovostní platbě je kupující povinen při převodu peněz uvést variabilní symbol platby. Variabilní symbol je dle konkrétní situace číslo faktury nebo číslo objednávky, případně mu bude prodejcem jiným způsobem jasně oznámen. V takovém případě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví po uhrazení ceny zboží kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Přechod vlastnictví ke zboží, dodání zboží a jeho přeprava

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží. Má-li prodávající zboží odeslat na místo splnění nebo určení, platí, že zboží bylo předáno v době, kdy bylo předáno k přepravě.

Kupující bere na vědomí, že lhůta pro dodání zboží uvedená u zboží na internetovém obchodu a v potvrzené objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační.

Způsob doručení zboží a místo splnění nebo určení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě určení kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že z důvodů na straně kupujícího musí prodávající zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním zboží. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opakovaném nebo jiném než dohodnutém dodání, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

Při dodání zboží přepravcem je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu; v takovém případě nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nebude brán zřetel. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Dodací podmínky

Zásilky z internetového obchodu www.elite-cz.cz dodáváme kupujícímu pouze v rámci České a Slovenské republiky.

Pokud kupující objedná každý den do 12:00 hodin, obdrží zboží do druhého pracovního dne v rámci ČR (při objednání po 12:00 hodině a na Slovensko obdrží zboží do třech pracovních dní). Uvedená doba dodání je informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních firem.

V případě bezhotovostní úhrady za zboží expeduje prodávající zásilku kupujícímu až po připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující informován. V případě vyprodání zboží si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

V případě, že prodávající nebude schopen vybavit objednávku, a to zcela nebo z části, bude kupujícího kontaktovat e-mailem či telefonicky. Pokud kupujícího nelze kontaktovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

Expediční náklady

 

Česká pošta 

105,- Kč s DPH při platbě v rámci ČR kartou on-line nebo předem převodem na účet č. 2102465019/2010 vedený u FIO BANKY, BALÍK DO RUKY

95,- Kč s DPH při platbě v rámci ČR kartou on-line nebo předem převodem na účet č. 2102465019/2010 vedený u FIO BANKY, BALÍK NA POŠTU

75,- Kč s DPH Balík do Balíkovny

PPL - expresní balíková služba

115,- Kč s DPH (zásilka na soukromou adresu včetně zaslání sms a kontaktování před doručením) v rámci ČR při platbě kartou on-line nebo předem převodem na účet č. 2102465019/2010 vedený u FIO BANKY

109,- Kč s DPH (zásilka B2B bez kontaktování kurýra předem) v rámci ČR při platbě při platbě kartou on-line nebo předem převodem na účet č. 2102465019/2010 vedený u FIO BANKY 

39,- Kč s DPH při platbě při předání, dobírka, v rámci ČR

PPL - Slovensko 

Balík do 10 kg 6,8 € s DPH při platbě předem na účet č. 2402465029/2010, IBAN: CZ55 2010 0000 0024 0246 5029, BIC: FIOBCZPPXXX, FIO BANKA

Balík do 20 kg 8 € s DPH při platbě předem na účet č. 2402465029/2010, IBAN: CZ55 2010 0000 0024 0246 5029, BIC: FIOBCZPPXXX, FIO BANKA

Zásilkovna

85,- Kč s DPH - zásilka do 5 kg při platbě  v rámci ČR předem převodem na účet č. 2102465019/2010 vedený u FIO BANKY či kartou on-line

30,- Kč s DPH - doběrečné při předání zásilky na výdejních místech Zásilkovny po ČR

Osobní odběr zboží

Osobní odběr zboží je možno uskutečnit po vyzvání na adrese Schindlerova pletárna s. r. o., Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa, Česká republika, v pracovní dny vždy od 8:00 - 14:00 hod. nebo po telefonické domluvě i v jinou dobu.

Expediční náklady neúčtujeme. Pokud zvolíte osobní odběr, vyčkejte, prosím, na e-mail s výzvou k vyzvednutí zboží (ten Vám bude zaslán ihned, jakmile pro Vás bude zboží připraveno).

Doprava zdarma

U zásilek určených koncovým zákazníkům, kde hodnota zboží přesáhne 699 Kč s DPH, je v rámci ČR doručení do poboček Balíkovny České pošty zdarma.

U zásilek určených koncovým zákazníkům, kde hodnota přesáhne 999 Kč s DPH, je v rámci ČR doručení do výdejních míst Zásilkovny zdarma. V případě volby dobírky hradí zákazník pouze doběrečné 30 Kč.

U zásilek určených koncovým zákazníkům, kde hodnota přesáhne 1999 Kč s DPH, je v rámci ČR doručení přepravní službou PPL či Česou poštou zdarma. V případě volby dobírky hradí zákazník pouze doběrečné 39 Kč.

U zásilek určených koncovým zákazníkům zasílaných na Slovensko, kde hodnota zboží přesáhne 65 € s DPH (399 € s DPH u VO), je doručení zdarma, není účtováno žádné poštovné ani balné.

U zásilek určených velkoobchodním zákazníkům v rámci ČR, kde hodnota zboží přesáhne 3500 Kč s DPH je v rámci ČR doručení zdarma, v případě dobírky hradí zákazník pouze doběrečné 39 Kč.

 

Záruka a reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je zboží po dobu určenou právními předpisy nebo prohlášením prodávajícího po jeho převzetí kupujícím (dále jen „záruční doba“) ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží; že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Zákonná záruční doba je 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo firmy společnosti Schindlerova pletárna s. r. o., Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa. Pro vyřízení reklamace může kupující využít reklamační formulář na internetové stránce prodávajícího. 

Záruka se nevztahuje na vady a poškození zboží vzniklá:

  1. neodborným nebo nepřiměřeným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
  2. mechanickým poškozením zboží,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
  4. úpravami provedenými kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy. 

Prodávající o reklamaci rozhodne do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

O uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení s uvedením data uplatnění reklamace, rozsahu reklamovaných vad, způsobu požadovaného vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání vyřízení reklamace, případně zamítnutí reklamace s odůvodněním. Potvrzení o uplatnění a vyřízení reklamace může prodávající zaslat kupujícímu též elektronickou poštou.

Kupující má právo na úhradu nutných, skutečně účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady.

Výměna zboží

Pokud kupující obdrží v důsledku nesprávného výběru zboží, které kupujícímu nevyhovuje svou velikostí, zašle prodávající kupujícímu po obdržení nevyhovujícího zboží výrobek nový, vyhovující a kupujícímu nebude mu účtováno poštovné a balné či mu po obdržení nevyhovujícího zboží zašle peníze zpět na jeho číslo účtu uvedené ve Formuláři o vrácení zboží ze sekce "Obchodní podmínky/ Ke stažení".

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno v písemné formě s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy kupující převzal zboží. Pokud poslední den této lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, je za poslední den této lhůty považován následující nejbližší pracovní den. Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat nebo předat kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující bere na vědomí, že pokud při vrácení zboží prodávajícímu užije způsobu doručení na dobírku, prodávající není povinen takovou zásilku převzít a vzniklé náklady budou účtovány kupujícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu společnosti Schindlerova pletárna s. r. o., Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího eliteodbyt@elite-cz.cz. K odstoupení od kupní smlouvy může kupující užít formuláře "Odstoupení od smlouvy" umístěného na webových stránkách prodávajícího v sekci "Ke stažení". V případě zaslání formuláře elektronicky potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí prostřednictvím elektronické adresy kupujícího.

Zboží by měl kupující vrátit kompletní, čisté, a pokud je to možné včetně originálního obalu. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí prodávající kupujícímu celou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení stejným způsobem, jakým prodávající kupní cenu od kupujícího přijal, vyjma nákladů na dopravu, pokud byl zvolen jiný než nejlevnější způsob dopravy. V případě úhrady v hotovosti uhradí prodávající kupní cenu kupujícímu na číslo bankovního účtu, které kupující uvede.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Prodávající je oprávněn svou splatnou pohledávku za kupujícím z důvodu náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží započítat oproti splatné pohledávce kupujícího za prodávajícím z důvodu vrácení zaplacených finančních částek.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smluv:

  1. o dodávce zboží, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.         

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Další práva a povinnosti

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů

Prodávající postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů, tj. jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“) pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího -  společnosti ESchindlerova pletárna s. r. o., Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa. 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Osobní údaje poskytuje kupující prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění objednávky; osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující přijetím těchto obchodních podmínek potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Má-li kupující za to, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je kupující oprávněn požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Je-li požadavek kupujícího podle předchozího ustanovení shledán prodávajícím za oprávněný, odstraní prodávající nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Závěrečné ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.